انت هنا : الرئيسية » حقوق الانسان » ضحايا عنف الدولة الايرانية في الاحواز

ضحايا عنف الدولة الايرانية في الاحواز

ضحايا عنف الدولة الايرانية في الاحواز

بادماز- مارست الدولة الايرانية القتل ضد ابناء الشعب العربي الاحوازي خلال العقود التسعة الماضية، واعدمت الالاف وقلت العديد رميا بالرصاص و هذه قائمة تضم اسماء جزاء صغير من هؤلاء الضحايا.

شهداء انتفاضة ۱۵ نيسان ۲۰۰۵ والفترة التي تلتها:

۱- راضی عبیات

۲- شهید محمد سواری

۳-  مجید کعبی

۴- سداوی کروشاوی

۵- یونس شموسی

۶- یوسف شموسی

۷- راضی حیدری

۸- عبدالله نواصری

۹- علی آلبوعلی

۱۰- هادی سلامات

۱۱- جمال ادریس آلبوعبادی

۱۲- علی سواری

۱۳- عارف سواری

 ۱۴- علی حیدری

۱۵- مهدی عبد الحسین

۱۶- علی خسرجی

۱۷- عارف جلالی

۱۸- حسن جلالی

۱۹- مهدی عفراوی

۲۰- داغر شموسی

۲۱- نصار حیدری

۲۲- احمد سواری البوناهی

۲۳- سعید نواصری

۲۴- ناصر دغاغله

۲۵- ناصر غزلاوی

۲۶- صادق نواصری

۲۷- ناصر عبیات

۲۸- عدنان ساری 

۲۹- حسین حزباوی

۳۰- صمد حزباوی

۳۱- علی حزبه

۳۲- سعید ریحانی

۳۳- علی کعبی

۳۴- محمد حزباوی

۳۵- عبدالرحمن طرفی

۳۶- عبدالحسین محمد زاده

۳۷- توفیق سعیدی

۳۸- ناجی مزرعاوی

۳۹- جعفر حزباوی

۴۰- علی عبیات

۴۱- ابراهیم غزی

۴۲- حسن سواری

۴۳- علی سعیداوی

۴۴- ناجی عبیات

۴۵- علم خسرجی

۴۶- راضى عبیداوی

۴۷- مهدی حیدری

۴۸- موسى شموسی 

۴۹- ناهی عبیات

۵۰- علی سبهانی

۵۱- احمد کعبی

۵۲- جلیل کعبی

۵۳- موزان کعبی

۵۴- مرتضى عساکره

۵۵- علی بترانی

۵۶- کمال دغاغله

۵۷- عبد نواصری

۵۸- حسین ناصری

۵۹- سعید نواصری

۶۰- ناصر خسرجی

۶۱- سیدخلف موسوی

۶۲- مهدی یزدان عبیاوی

۶۳- اسماعیل مزرعه

۶۴- علی فریسات

اسماء جرحى انتفاضة نيسان ۲۰۰۵:

۱- احمد حیدری

 ۲- مصطفى احمدی

۳- علی احمدی

۴- ماهر مهاوی

۵- علی زارع

۶- سباهی سبهانی

۷-  جابر فریسات

۸- منتصر سواری

۹- حسین صاکی

۱۰- حیدر ساعدی

۱۱- محمد جاموسی

۱۳- عدنان سواری

۱۴- عوده ناصری

۱۴- طارق غرباوی

۱۵- منصور حیدری

۱۶- رشید دغاغله

۱۷- محمد منابی

۱۸- احمد غرباوی

۱۹- علم خسرجی

۲۰- حسن عبدالحسن التمیمی

۲۱- محمد الحیدری

۲۲– هادی سبهانی

۲۳- علی چلداوی( صگوری)

اسماء شهداء فترة مابعد انتفاضة ٢٠٠۵

۱- علی عفراوی

۲- مهدی نواصری

۳- احمد مرمضی

۴- حسین عساکره

۵- عبدالحسین حریبی

۶- ریسان سواری

۷- جعفر سواری

۸- محمد علی سواری

۹- عبدالرضا نواصری

۱۰- ماجد آلبوغبیش

۱۱- قاسم سلامات

۱۲- عبدالرضا سنوانی( راضی زرگانی)

۱۳- مالک بنی تمیم

۱۴- علی مطیری نژاد

۱۵- عبدالله سلیمانی

۱۶- خلف خضیراوی( خضرائی)

۱۷- محمد کعب پور

۱۸- عبدالامیر فرج الله چعب

۱۹- علی رضا عساکره

۲۰- زامل باوی

۲۱- غیبان عبیداوی

 ۲۲- محمد چلداوی

۲۳- محمد کعبی

 ۲۴- خلیل کعبی

۲۵- سعید سعدی

۲۶- محمد سلیمانی

۲۸- احمد نعامی

۲۹- یاسر سواری

۳۰- محمد شاخی معربی

۳۱- عبدالرحمن بدوی

۳۲- علی نیسی

۳۳– یعقوب بروایه

۳۴- علیرضا غبیشاوی

۳۵- رضا مغامسی

۳۶- غازی عباسی

۳۷- عبد الرضا أمیر خنافره

۳۸- عبد الأمیر مجدمی

۳۹- جاسم مقدم پناه( پیام)

۴۰- هاشم شعبانی نژاد

۴۱- هادی راشدی

۴۲- طه حیدریان ۴۳- ناصر حیدریان ۴۴- عباس حیدریان ۴۵- علی شریفی (نعامی)

قسم حقوق الانسان- التيار الوطني العربي الديمقراطي في الاحواز

كافة حقوق النشر محفوظة لموقع بادماز. ما ينشر في هذا الموقع لايعبر بالضرورة عن موقف التيار الوطني العربي الديمقراطي في الاحواز.

الصعود لأعلى