در : صفحه اول » حقوق بشر » مشخصات برخی از قربانیان کشتار مردم محمره درچهارشنبه سیاه

مشخصات برخی از قربانیان کشتار مردم محمره درچهارشنبه سیاه

مشخصات برخی از قربانیان کشتار مردم محمره درچهارشنبه سیاه

قسمت اول:

صدها عرب شهر محمره به دست نیروهای سرکوبگر دولت مرکزی ایران به رهبری خمینی وبازرگان، طی کشتار چهارشنبه سیاه محمره و پس از آن تحت شکنجه ویا اصابت مستقیم گلوله ویا اعدام وتیرباران، جان خود را ازدست دادند.

بی شک قربانیان زیادی وجود دارند که تاکنون نام آنها درجایی ذکر نشده است. فعالان حقوق بشر احوازی با کمک برخی ازبازماندگان حادثه کشتار مردم محمره درسال ۵۸ شمسی، نام برخی ازقربانیان آن حادثه را به همراه برخی مشخصات آنها گردآوری کرده اند. این لیست به شرح آتی است:

 

شهدای شهر محمره

نام قربانیان

توضیحات

۱- عبدالزهرا دریس

دو ماه بعد از کشتار محمره به اتهام انفجار لوله نفت اعدام شد. أیشان درعبادان معلم بودند وبه اتهام انفجار لوله نفت درایستگاه ٧ عبادان اعدام شد. تاریخ دستگیری ۵۸ و اعدام  ۵۸،  قضات: زرگر و ستاریان. وی ٣٠ سال سن داشت.

۲- عبدالجلیل دریس

 به همراه برادرش عبد الزهرا دریس دوماه بعد از کشتار محمره به اتهام انفجار لوله نفت در ایستگاه ٧ عبادان اعدام شد. تاریخ دستگیری سال ۵۸ و تاریخ اعدام سال۵۸٫ قضات صادره کننده حکم زرگر و ستاریان و بازجو مسعود فروزنده بودند. عبدالجلیل٣۴ سال سن داشت.

۳- عزیز محمدی

 روز کشتار محمره شهید شد

۴- أحمد رسائی المحمّری

 روز کشتار محمره شهید شد

۵- خضیّر الربیعی

به اتهام انفجار بازارچه امیری در عبادان در اواخر سال ۵۸ اعدام شد. وی حدود ٣٠ سال سن داشت.

۶- ناصر البوغبیش

۷- داوود بنی طرف

۸- عبدالواحد بغلانی

دوماه بعد از کشتار محمره درعبادان اعدام شد، باتهام انفجار، اعدام درسال ۵۸

۹- حمید آل منیع (منیعاوی)

دو ماه بعد از چهارشنبه سیاه در سال ۵۸ اعدام شد

۱۰- صالح  عنافجه فرزند زوید

دو ماه بعد از کشتار محمره اعدام شد

۱۱- موسى  ربیعی فرزند ابراهیم

در سال ۵۸ دو ماه بعد از کشتار محمره اعدام شد.

۱۲- عبد النبی خفاجی فرزند عبدالناصر

در کشتار محمره در سال ۵۸، اعدام شد.

۱۳- خلف خیری کعبی

۱۴- هاشم آل ناصر

۱۵- عبدالله البوناصر

۱۶- سعید مجید هاشمی

۱۷- سید عبدالعظیم فرزند علی

۱۸- جواد مطرقی

اعدام در کشتار محمره

۱۹- عبدالمحسن درویش

۲۰- محمدعلی آل ناصر

۲۱- کریم باوی

۲۲- محمد حسن دغلاوی

۲۳- جاسم ربیعی

سال ۵۸ پس از کشتار محمره درعبادان اعدام شد.

۲۴- أیّوب نواصری

۲۵- عبدالخضر عنافجه

۲۶- عباس سعودی

سخنگوی سازمان سیاسی خلق عرب بود. وی در ابتدا به ٨ سال زندان محکوم شد اما بعدا اعدام شد. درسال ۵۹ در شهر عبادان اعدام شد.

۲۷- تیمور کعبی

۲۸- فرید عنافجه

۲۹- فاطمه البوغبیش

در روز کشتار محمره بواسطه تیراندازی وحشیانه نقابداران به سوی مردم، جان خود را ازدست داد.

۳۰- شیخ حامد زویدات فرزند سهر زویدات

به اتهام عضویت درچریک های چهارشنبه سیاه محمره در تاریخ ٢٩-٩-١٩٧٩( ٧- مهر- ١٣۵٨) در مدرسه بازرگانی اعدام شد.

۳۱- ناجی راشدی ( اسدی)فرزند ابراهیم

 درحدود یک ماه ونیم پس از چهارشنبه سیاه در مدرسه بازرگانی اعدام شد. وی معلمی از أهالی خلفیه (رامشیر) بود که در عبادان سال ۵۸ تبلیغ علیه انقلاب، ضد انقلاب، اعدام شد.

۳۲- منصور زرگانی

۳۳- جاسم باوی

۳۴- خضیِّر بغلانی

اعدام بعد از کشتار محمره در سال ۵٨

۳۵- سالم حردانی

۳۶- هاشم خفاجی

۳۷- موسى خلف ( میر شکارچی )

 در کشتار محمره جان خود را ازدست داد

۳۸- خضیِّر دغاغله ( دغلاوی )

۳۹- عبود ربیعی

اعدام در سال ۵٨

۴۰- ناصر حمیداوی

۴۱- أنور عبد (زاده)

در کشتار محمره شهید شد

۴۲- وَعَد مطوری

در اولین روز کشتار شهید شد

۴۳- إبراهیم بوعطوی (عطوی زاده)

در روز کشتار محمره شهید شد

۴۴- جاسم آل یعقوب

۴۵- حبیب حزباوی

۴۶- باقر قباشیان فرزند محمود  قبّاشیان

 بعد از شکنجه شدید و در آوردن چشمهایش، درسال ۵۹ اعدام شد.

۴۷- جعفر فرحانی

اعدام بعد از کشتار محمره ۵۸ در شهر محمره

۴۸- علی دارم

در روزهای کشتار شهید شد

۴۹- یوسف عنافچه

۵۰- حسین دغلاوی

به اتهام قتل یک مأمور بنام “طوطی” از کمیته سپاه، قبل از جنگ اعدام شد

۵۱- حمید عتیقی

در روزهای کشتار شهید شد

۵۲- منصور عتیقی

در روزهای کشتار شهید شد

۵۳- أیّوب قصبه نصّار

۵۴- منصور درجال أو ( درچال )

۵۵- رحیم هلالات (هلالی)

در روزهای کشتار شهید شد (روز چهارشنبه)

۵۶- مجید عساکره

۵۷- حبیب الله دهقان

در روزهای کشتار شهید شد ( روز چهارشنبه)

۵۸- أبومنصور زهیری

۵۹- خلف عویدی

در روزهای کشتار شهید شد (روز چهار شنبه)

۶۰- خدیجه بنی کعب

ساکن منطقه مولوی و در حین پختن نان در اثر تیراندازی کشته شد( روز چهار شنبه)

۶۱- شلهوب مدبِّر

۶۲- حمید زمزم

 بواسطه تیراندازی وحشیانه و خودسرانه نقابداران در منطقه ارویس، روز چهار شنبه به شهادت رسید

۶۳ –  حاچم فرزند دهراب حمیدی

اعدام در سال ۶٠ در شهر احواز

۶۴ –  نجم فرحانی فرزند عبدالله

اعدام سال ۶۴ باتهام ستون پنجم در شهر احواز

۶۵- عبد الأمیر  حمیداوی فرزند جابر

اعدام در دهه ۶٠ باتهام انفجار در شهر احواز اعدام شد

۶۶- علی إبن جبّار حزباوی

اعدام در شهر احواز در سال ۶٢-۶٣

۶۷- حنش رَّبیعی

 ۶۸- عبد الأمیر خسرج

۶۹ – دولاب فرزند فهد

۷۰- سندال فرزند مدبِّر

۷۱- عامر ( عمران) دّریس

از بچه های کوی ” شنه” بود که در هنگام هجوم به منزل شیخ شبیر خاقانی، در خیابان به اتهام هواداری خاقانی دستگیر و بعد در مدرسه بازرگانی ٢۴-۴-۵٨ اعدام شد. وی نگهبان منزل آیت الله شبیر خاقانی در محمره بود. به هنگام اعدام ۱۶ ساله بود.

۷۲-  حسن دغلاوی

پس از کشتار محمره، وی مسول تحصن هشت روزه در مسجد امام صادق بود. درسال ۵۸ بعد از تبعید شیخ به قم وی بازداشت و اعدام شد. وی کارمند شهرداری و۴٠ ساله بود.

۷۳- ثمین فیصلی

در مرز عراق و ایران دستگیر شده ودر ٢١-۶-١٣٧٠ اعدام شد. این جوان  جزء إفرادی بود که بدلیل شرکت در قضیه محمره به عراق رفته بود و بعد در حین رجوع دستگیر واعدام شد.

 ۷۴- جاسم بیت صفّاح (بحرانی)

٣٢ساله- به اتهام انفجار مسجد جامع از منزل شبیر خاقانی برده شد و در اثر جراحت به  بیمارستانی که الان معروف به بیمارستان سوم خرداد منتقل شد. بعد او را به مدرسه بازرگانی منتقل و اعدام کردند. در اثر این قضیه دکتر جراح، علی شرقی نسبت به انتقال این شخص مجروح و تازه خارج شده از اتاق عمل، اعتراض کرده وبیمارستان را ترک کرد. جاسم شخصی شیخ عیسى خاقانی بود که در تاریخ ۲۴ تیر ۵۸ اعدام شد.

 ۷۵- شاکر فزع فرزند تریاک

در اثر درگیری با نیروهای قاتل مردم عرب، در سال  ۵۹ شهید شد.

 ۷۶- نجم نواصری فرزند عبدالله

درسال ۶١-۶٢، به همراه خزعل بالدی به اتهام ضد انقلاب و تجسس در منطقه کانتکس شهر احواز دستگیر شده واعدام شد.وی ٣٠ ساله بود.

  ۷۷- علی بچّاری فرزند حاج صالح

 ١٩ ساله، بعد از کشتار محمره در سال ۵٨ به اتهام هواداری خاقانی اعدام شد.

۷۸- جبّار ثامری

در روز کشتار محمره شهید شد. درخیابان سید معتوق شهر محمره ساعت ١٠ صبح روی دستان هادی بطیلی ( یکی از شهود) شهید شد. وی در اثر تیراندازی وحشیانه نیروهای رژیم ایران کشته شد. او ١٩ ساله بود.

۷۹-  طاهر مطوری:

روز چهارشنبه سیاه در اثر تیراندازی نیروهای رژیم پشت مدرسه حافظ منطقه محرزی کشته شد. این پیرمرد توسط هادی بطیلی منتقل شد. وی به واسطه تیراندازی نیروهای کماندوز که از عبادان با ماشین های ریو به محمره هجوم کرده بودند جان باخت. وی ۶٠ ساله بود.

۸۰- کریم  بریهی فرزند یسر

اسفند ماه ۵۸ بوسیله بمبی که در ماشین وی جا سازی شده جان باخت. وی ٢۵ ساله بود.

۸۱- شریف بریهی فرزند یسر

اسفند ماه ۵۸ بوسیله بمبی که در ماشین وی جا سازی شده جان باخت. وی ۲۸ ساله بود.

۸۲- لطیف بریهی فرزند یسر

در مهر ماه ۵٩ در مسیر دارخوین ( عبادان – احواز) مورد اصابت گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفته وزخمی شد، که بعد از آن به شهادت رسید. وی ٣٠ ساله بود.

۸۳- حامد بریهی فرزند شایع

۸۴- حسین عاشور

به اتهام انفجار مسجد جامع در دی ۵۹ اعدام شد. وی ٢٨ ساله بود.

۸۵- صالح اسدی فرزند أمین اسدی (صالح اللقدیراوی)

 به اتهام قتل یک پاسدار در آذر ماه ۵۹ در شهر محمره اعدام شد. وی ۵٠ ساله بود.

۸۶-عبدالواحد شعیبی

از بستگان هادی بطیلی و هم کلاسی وی در مدرسه دورقی محمره، در سال ۵۸ سه ماه بعد از کشتار محمره به اتهام ضد انقلاب در مدرسه بازرگانی اعدام شد.

۸۷- محمد الحرمی

روز چهار شنبه، روز کشتار محمره توسط نیروهای حفاظت فرمانداری کشته شد. وی ٣٢ ساله بود.

۸۸- عبدالرضا حاوی فرزند عزیز

به اتهام انفجار مسجد جامع در ۲۴ تیر ۵۸ اعدام شد.

۸۹- محمد شفیع حاوی فرزند عزیز

یکی از فعالان خلق عرب در ابتدای انقلاب و عضو این سازمان سیاسی بود که پس از آغاز جنگ به جبهه آزادی بخش احواز ملحق شد. پس ازمدتی کوتاه به محمره برگشت سپس دستگیر و در تهران زندانی شد و پس ازآن آزاد شد. بعد از انتهای جنگ  و کشف انفجارهای قدیمی تهران دو باره دستگیر و گفته می شود در سال ٧١ اعدام شد و تا کنون خانواده وی پیکر او را تحویل نگرفته اند. در سال ٧١ به اتهام شرکت در انفجار در تهران همراه برادرانش و مادرش دستگیر شده بود. مادر وی ۴ سال باتهام مخفی کردن اسرار در زندان اوین زندانی شده بود حتى دنده های او را تحت شکنجه شکسته بودند. برادروی منصور حاوی ١۴ سال در زندان کارون زندانی شد.

 ۹۰- محمّد  أصغریان معروف به البنه

 ۹۱- جاسم بیت صیّاح طرفی

۹۲- عوّاد بچّاری

باتهام پرتاب  نارنجک به مسجد جامع در تاریخ ٢۴-۴-۵٨ در محمره در مدرسه بازرگانی اعدام شد. وی کارگر زیر دست گچکار “استا جمیل” بحرانی پور بود.

۹۳-  جمیل بحرانی پور ( استا جمیل)

این شخص در منزل یک خانواده، به کار گچکاری مشغول بود که توسط نیروهای کانون نظامی (عوامل رژیم ایران) حین ورود به منزل دستگیر شده و در مدرسه بازرگانی در تاریخ ٢۴-۴-١٣۵٨ اعدام به دست آنها اعدام شد.

۹۴- سید حمید مزاری پور فرزند سیّد هادی مزاری پور

در روزهای اولیه کشتار محمره بازداشت شد و چند روز بعد در مدرسه بازرگانی اعدام شد. وی ٢٧ ساله بود و پدرش یکی از اعضای سازمان سیاسی خلق عرب بود.

۹۵- یوسف زویدات فرزند عبود زویدات

در جریان کشتار محمره بازداشت شد و تا کنون کسی از او خبری ندارد.

۹۶-جمعه زویدات فرزند مولى زویدات

در کشتار محمره بازداشت و در اثر شکنجه کشته شد.

۹۷- محمد اصغریان

به اتهام هجوم به مسجد جامع در مدرسه بازرگانی در تیرماه ۵٨ اعدام شد.

تمام حقوق نشر متعلق به وب سایت پادماز است. مطالب منتشرشده در وب سایت پادماز ضرورتا بیانگر رویکرد جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز نیست.

الصعود لأعلى